باشگاه مشتریان خاتم کرفت

تـداوم لـذت خــرید بـرای هــمراهـان همیشـگی طلا و جواهر خاتم از اصلی تـرین اهداف بـاشگاه مـشتریـان ما است. مـشتریـان مــیتواننــد بـا عــضویت ، خـرید و دعــوت از دوســتان، امــتیاز جـــمع کنند و از پیشــنهادات و جـوایز ویـــژه ما بـهره مند شـــوند.

با اولین خریدتان عضو باشگاه مشتریان خاتم کرفت می شوید و از انواع تخفیف ها مطلع شده و میتوانید از تخفیف مشتریان وفادار خاتم کرفت استفاده کنید